REKRUTACJA


  Rekrutacja na studia trwać będzie od 21 stycznia do 2 marca 2020 roku, a o przyjęciu (oprócz względów formalnych opisanych w zakładce REKRUTACJA 2020) będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1)
  • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów
  • 2 fotografii
  • zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3). Porozumienie prosimy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić dane osobowe i podpisać.
  • klauzuli informacyjnej (załącznik nr 4)


  • Oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni należy okazać kierownikowi studiów podyplomowych najpóźniej na pierwszym zjeździe.   Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

   Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
   Wydział Leśny, Katedra Bioróżnorodności Leśnej
   Studia Podyplomowe „Ochrona przyrody”
   Al. 29 Listopada 46
   31-425 Kraków   O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).


   Regulamin studiów podyplomowych