Zakład Użytkowania Lasu i Drewna

Zakład wywodzi swoje początki od czasu reaktywacji krakowskiego Wydziału Leśnego. Początkowo powołano Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 1963 roku Katedrę Pozyskiwania i Technologii Drewna oraz Użytków Niedrzewnych (z dniem 1 października1963 roku) wraz z dwoma zakładami (Pozyskiwania i Technologii Leśnych Użytków Niedrzewnych oraz Nauki o Drewnie i Towaroznawstwa Drzewnego). Ostatecznie, w roku akad. 1964/65 ustala się następująca struktura organizacyjna jednostki: Katedra Pozyskiwania i Technologii Drewna oraz Leśnych Użytków Niedrzewnych (prof. K. Rogaliński) z dwoma zakładami (Zakład Leśnej Produkcji Niedrzewnej – prof. K. Rogaliński, Zakład Nauki o Drewnie i Towaroznawstwa Drzewnego – doc. mgr inż. Stanisław Bielczyk). Organizatorem jednostki i jej pierwszym kierownikiem był prof. dr Kamil Rogaliński. Katedra intensywnie się rozwija, co skutkuje w roku 1966/67 strukturą organizacyjną obejmującą 2 zakłady (Zakład Leśnej Produkcji Niedrzewnej – prof. K. Rogaliński, Zakład Nauki o Drewnie i Towaroznawstwa Drzewnego – doc. S. Bielczyk) oraz sześć pracowni: Anatomii Drewna (Jacek Więckowski), Budowy i Własności Drewna, Izotopowych Badań Drewna, Dokumentacji Naukowo-Technicznej (vakat), Mechanizacji Prac Leśnych (doc. dr inż. Bolesław Wachacki) i Transportu Leśnego (doc. dr inż. Kazimierz Kozikowski).

W 1968 roku, zgodnie z panującymi ówcześnie tendencjami w miejsce Katedry powołano Instytut. Początkowo Instytut Techniki Leśnej (dyr. prof. K. Rogaliński) z pięcioma zakładami: Użytkowania Lasu (prof. dr inż. Kamil Rogaliński), Inżynierii i Melioracji Leśnych (doc. dr hab. inż. Henryk Bielecki), Maszynoznawstwa i Mechaniki Prac Leśnych (doc. dr inż. Bolesław Wachacki), Transportu Leśnego (doc. dr inż. Kazimierz Kozikowski), Technologii Węgli Drzewnych i Aktywnych (dr inż. Tadeusz Giecewicz), a od roku 1970 Instytut Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej (dyr. prof. K. Rogaliński oraz wicedyrektorzy doc. dr hab. Stanisław Koczwański i doc. dr hab. inż. Zenon Muszyński) z czterema zespołami (Pozyskania Drewna i Użytków Ubocznych, Nauki o Surowcu Drzewnym, Transportu Leśnego oraz Inżynierii Leśnej). Na początku roku akad. 1970/71 dyrektorem Instytutu zostaje doc. dr inż. Kazimierz Kozikowski. Od roku akad. 1973/74 stanowisko dyrektora Instytutu obejmuje ponownie prof. K. Rogaliński.

W 1982 roku miała miejsce kolejna reorganizacja Katedry. W miejsce dotychczasowego Instytutu powstaje Katedra Użytkowania Lasu i Drewna (prof. K. Rogaliński). W roku 1984, po przejściu dotychczasowego kierownika na emeryturę, kierownikiem Katedry Użytkowania Lasu i Drewna został doc. dr hab. inż. Zenon Muszyński. W 1987 roku powołano przy Katedrze Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego (prof. Z. Muszyński) działające nieprzerwanie do czasów współczesnych. Po przejściu prof. dr hab. Z. Muszyńskiego na emeryturę kierownictwo Katedry objął w roku 1995 prof. dr hab. inż. Janusz Sowa.

Zakład był i jest wielodyscyplinarną jednostką naukową, obejmującą problematykę szeroko rozumianego użytkowania lasu. Obecnie obejmuje swoim działaniem następujące dyscypliny dydaktyczne: Pozyskiwanie drewna (prof. dr hab. J. Sowa) i Transport leśny (dr hab. W. Gil), Ekotechnologię pozyskiwania drewna (prof. dr hab. J. Sowa), Drewnoznawstwo (prof. dr hab. inż. A. Barszcz), Naukę o surowcach leśnych (prof. dr hab. inż. A. Barszcz) oraz Ergonomię w leśnictwie (prof. dr hab. J. Sowa). Katedra prowadzi także przedmiot obligatoryjny Gospodarka Leśna w Unii Europejskiej (dr hab. W. Gil) oraz 5 elektywów, a także zajęcia na Podyplomowym Studium Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego ( J. Sowa, A. Barszcz, W. Gil, G. Szewczyk, Stańczykiewicz A.). Obecnie w Zakładzie działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi 16 osób: 2 profesorów, 6 adiunktów, 6 doktorantów oraz 2 pracowników naukowo-technicznych.