Pracownicy

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Michał Sowa

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Michał Sowa

janusz.sowa@urk.edu.pl

Tel.: +48 12 662 50 94

Tel/Fax.: +48 12 412 44 18

W 1973 roku podjął pracę zawodową na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W 1982 roku obronił z wyróżnieniem na Wydziale Leśnym pracę doktorską pt. „Badania zmienności dopuszczalnego czasu ekspozycji na drgania mechaniczne i hałas pilarek PS- 180” . W tym samym roku został mianowany adiunktem w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna Akademii Rolniczej w Krakowie.

Od początku zatrudnienia praca naukowo – badawcza skupiona jest na zagadnieniach związanych z użytkowaniem lasu, szczególnie z problematyką zależności pomiędzy elementami procesu technologicznego pozyskiwania drewna a występującymi zagrożeniami operatorów na stanowiskach roboczych. W wyniku prowadzonych prac badawczych, w roku 1995 opublikował rozprawę habilitacyjną pt. „Badania nad określeniem modeli funkcji stanu zagrożeń od drgań pilarek w procesie pozyskania drewna”. Przewód habilitacyjny ukończył z wyróżnieniem w grudniu 1995 roku, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie użytkowania lasu. Po habilitacji kontynuuje badania związane z ergonomiczną optymalizacją stanowisk pracy operatorów leśnych, a także z analizą techniki pracy pilarką oraz technologii pozyskania drewna, szczególnie w terenach górskich. Od roku 1996 prowadzi nowy kierunek badań, związany z modelowymi metodami określania poziomu szkód pozyskaniowych w drzewostanach. Obecnie prowadzi w Zakładzie kompleksowe prace naukowe nad opracowaniem ekotechnologii pozyskiwania drewna w drzewostanach górskich i podgórskich. Innym kierunkiem ostatnio prowadzonych badań jest optymalizacja technologii pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych i popożarowych oraz badania nad sekwestracją drewna składowanego na składach drewna energetycznego.
Od roku 1995 objął stanowisko kierownika Katedry Użytkowania Lasu i Drewna. Aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna, jak również dyrektora Instytutu Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej. W roku 2002 Rada Wydziału Leśnego wybrała go na funkcję prodziekana ds. studentów na kadencję 2002 – 2005. W tym samym roku został powołany na etat profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 2004 uzyskał tytuł profesora, w 2011 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Na studiach dziennych i zaocznych obydwu specjalizacji studiów leśnych prowadzi wykłady i ćwiczenia z Pozyskiwania Drewna i Ekotechnologii Pozyskiwania Drewna oraz z Ergonomii w leśnictwie. Od roku 2011/2012 pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego. Jest także wykładowcą na podyplomowych studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem PTErg im. Wojciecha Jastrzębowskiego oraz wielokrotnie nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W roku 2017 został odznaczony Kordelasem Leśnika Polskiego oraz tytułem Człowieka Roku Polskich Lasów 2016 a także nagrodą główną im. Dyr. Adama Loreta.
Jest także autorem 340 opracowań naukowych, w tym 114 oryginalnych opublikowanych prac twórczych. Uczestniczył z referatem w 95 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, był i jest aktualnie kierownikiem szeregu grantów MNiSzW oraz Lasów Państwowych, autorem 5 recenzji profesorskich, 6 recenzji habilitacyjnych, 13 recenzji doktorskich, 80 recenzji projektów i artykułów naukowych, 5 podręczników. Wypromował 4 doktorów, 38 magistrów oraz 20 inżynierów leśnictwa. Odbył zagraniczne staże naukowe w Szwecji (Garpenberg, Umea), oraz w Niemczech (LAFO, Amsberg). W roku 2010 został zaproszony na okres 3 miesięcy przez Uniwersytet w Tokio (Japonia) jako visiting profesor do przeprowadzenia cyklu wykładów z zakresu ergonomii w leśnictwie. Był członkiem Komisji Ergonomicznej PAN, Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN, Komitetu Nauk Leśnych PAN (2011-2014), jest aktualnie członkiem Komisji Ergonomiczne przy PAU w Krakowie, członkiem PTErg, PTL, SITLiD. Był przewodniczącym Zespołu Audytorskiego ds. certyfikacji firm wykonujących pracę na rzecz LP w Polsce Południowej, członkiem Rady Naukowej czasopisma „Nova mechanizacija šumarstwa” i „Croatian Journal of Forest Engineering” w Chorwacji oraz członkiem komitetu naukowego czasopisma “Human Recourses Management” na Słowacji. Od roku 2011 Jest członkiem Rady Programowej „Acta Agraria et Silvestria series Silvestris”. W 2010 brał czynny udział w XXIII Światowym Kongresie IUFRO w Seulu, Korea, w roku 2013 brał udział w Południowoamerykańskim Kongresie UFRO w Kostaryce, oraz w 2014 roku w XXIV Kongresie UFRO w Salt Lake City (USA), a także w roku 2017 w Jubileuszowym XXV Kongresie IUFRO we Fryburgu (Niemcy). Pełnił w latach 2010-2014 funkcję „deputy coordinator” RG3.03. IUFRO. Od roku 2016 jest Przewodniczącym Rady Naukowej Leśnictwa Przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska, członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Drzewnych PAN (2015-nadal), od 2016 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, członkiem Komisji Leśno-Drzewnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych w Warszawie, od roku 2017 Przewodniczącym Rady Konsultacyjno-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Niepołomicka.

Ważniejsze opublikowane prace:

Sowa J.M. 1986. The influence of exploitation grade of a chainsaw over exposure time to vibration. V Hungarian Seminar on Noise Control, Szeget , Hungary , 492-497.

Sowa J.M. 1989. Wpływ czynników techniczno-technologicznych na poziom drgań mechanicznych pilarek spalinowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Leśnictwo, Z.23, 183-191.

Muszyński Z., Sowa J. M. 1993. Aim and importance of ergonomic research in forestry. Proceedings. „The Ergonomics of Manual Work”, Taylor & Francis, London – Washington DC , 511-515.

Muszyński Z., Sowa J. M. 1993. Chainsaw vibration levels differentiation depending on some factors of logging process. Proceedings, „The Ergonomics of Manual Work”, Taylor & Francis, London-Washington DC , 707-712.

Sowa J.M. 1997. Podstawy metodyczne modelu szacowania szkód pozyskaniowych w środowisku leśnym. w: Kongres Leśników Polskich. IBL – GDLP, Warszawa, Materiały i Dokumenty. T.2.,132-138.

Sowa J.M., i inn. 1999. Metodyka szkolenia instruktorów operatorów pilarek spalinowych. Instrukcja Szkoleniowa. DGLP w Warszawie, s. 1-185.

Sowa J. M., Szewczyk G. 2000. Analiza rozmiaru szkód powstałych w podrostach jodłowych i świerkowych w wyniku ścinki i obalania drzewostanu głównego. Acta Agraria et Silvestria: Series Silvestris , Vol.XXXVIII, 75-90.

Sowa J.M. 2000. w: Suwała M. (red) Poradnik użytkowania lasu. Rozdz. IV. Technologia pozyskiwania drewna w górach. , Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa, 271-278.

Sowa J.M, Leszczyński K., 2002. Variation of Acoustic Signals During Wood Cross-Cutting with Different Types of Chainsaws. TU Zvolen. 222-228.

Sowa J.M, Stańczykiewicz A., 2002. Relationships between the amount of logging damage in early thinning and the season of cutting. TU Zvolen, 229-236.

Sowa J.M., Stańczykiewicz A. 2003. Research on pro-ecological harvesting technology in thinning with the use of cable winch. FORSTECHENVI, Brno , Czechy, s.405-415.

Sowa J.M, Leszczyński K. 2004. Factors influencing variability of the admissible time of exposure to vibrations of chain saws. Forest engineering: new techniques, technologies and the environment: 219-225. Lwów, Ukraina.

Sowa J.M., Stańczykiewicz A. 2004. Analysis of injuries occurring in trees as a result of timber harvesting. Forest engineering: new techniques, technologies and the environment: 327-337. Lwów, Ukraina.

Sowa M. J., Kulak D. 2005. The assessment of the level of energy expenditure of forest workers dislodging trees hang during early thining. International Scientific Conference „Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 419: 367 – 375.

Sowa J.M., Leszczyński K. 2005. Emission of carbon monoxide during work with a power chain saw and cable winch propelled by a chain saw engine. International Scientific Conference „Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 419: 375-381.

Sowa J.M., Leszczyński K. 2005. Obciążenie akustyczne operatorów wybranych narzędzi przenośnych napędzanych silnikiem spalinowym. [w:] Mat. Konfer. Nauk. nt. Procesy produkcyjne w leśnictwie – technika, technologia, organizacja. Wydawnictwo SGGW: 43-50. Warszawa.

Sowa J.M., Leszczyński K. 2005. Obciążenie akustyczne robotników przy pielęgnacji upraw wykaszarkami. [w:] Monografia nt. Zagadnienia współczesnej ergonomii w sektorach leśnym, drzewnym i rolnym. [red.] D.F. Giefing, P.S. Mederski. ISBN 83-918690-2-4. PTErg Oddz. Poznań – AR Poznań.

Sowa J.M., Leszczyński K., Szewczyk G. 2005. Wydatek energetyczny pracowników w trzebieży późnej w górskich drzewostanach świerkowych. [w:] Mat. XI Konfer. Ergonom. ISBN 83-914990-9-X. PTErg Oddz. Poznań – AR Poznań. Poznań – Puszczykowo.

Sowa J.M. 2005. Utylizacja pozostałości zrębowych w górach. Postępy Techniki w Leśnictwie. Problematyka nowoczesnych technologii utylizacji pozostałości zrębowych. SITLiD, Warszawa. Zeszyt 92.

Sowa J.M., Stańczykiewicz A. 2005. Determination of selected logging technologies impact, in thinned coniferous stands, on damage level of trees. International Scientific Conference „Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 419: 275-281.

Sowa J.M., Szewczyk G. 2005. The analysis of the relationship between the structure of a workday and the actual skidding distance in selected timber harvesting technologies during thinnings. International Scientific Conference „Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 419: 283-290.

Sowa J. M. 2005. Tendencies in changes in level of ergonomics and work safety in polish forestry. XII International symposium on ergonomics, work safety and occupational hygiene. Chemical risk in agriculture – present state and perspectives. Instytut Medycyny Wsi.

Sowa J. M., Armatys L. 2005. Ergonomic aspects of quality of computer workplaces in a forest district office. International Scientific Conference „Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 419: 357-367.

Sowa J.M., Leszczyński K., Szewczyk G., 2006. Human energy expenditure in late thinning performed in mountain spruce stands. Wydatek energetyczny pracowników w trzebieży późnej w górskich drzewostanach świerkowych Acta Scientarium Polonorum seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5(1), s. 73-80, ISSN 1644-0722.

Sowa J.M., Leszczyński K., 2006. Acoustic hazard for the power winch operator in pro-ecological thinning technology in coniferous stands. Zagrożenie akustyczne operatora wciągarki spalinowej w proekologicznej technologii trzebieżowej drzewostanów iglastych. [w:] Perspektivy vyvoja tazbovo-dopravneho procesu a vyuzitia biomasy v lesnom hospodarstve, Lesnicka Fakulta Technicka Univerzita Zvolen, ISBN 80-228-1661-2.

Sowa J.M., Leszczyński K., 2006. Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy w sektorze usług leśnych. [w:] Bezpieczeństwo pracy w nowoczesnym leśnictwie V, Targi Bydgoskie Sawo, Tuchola.

Sowa J.M., Leszczyński K., 2006. Untersuchung der Faktoren der Arbeitsumgebung bei motor-manueller Holzernte bei der Durchforstung. The analysis of factors of operator work environment at the motor-manual timber harvesting during thinnings. Analiza czynników środowiska pracy operatorów przy ręczno-maszynowym pozyskiwaniu drewna w trzebieżach. Referat, abstrakt [w:] 39th International Symposium on Forestry machinery, 24-28 Sep. Bulgaria, Formec 2006.

Sowa J.M., Stańczykiewicz A. 2007. Determination of the impact of selected jogging Technologies on the tree damage level In thinned mountains stands. In: Austro2007/FORMEC´07: Meeting the Needs of Tomorrows´ Forests – New Developments in Forest Engineering, October 7 – 11, 2007, Vienna and Heiligenkreuz – Austria, BOKU Wien, p. 7

Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G., 2007. Cost and efficiency of timber harvesting by NIAB 5-15 processor mounted on farm tractor. Croatian Journal of Forest Engineering.Vol.28,. ISSN 1845-5719. 177-184.

Sowa J.M. 2007.The role of licensing of forest service enterprises in the vocational activation of the population in rural areas. IUFRO European Congress „Forests and Forestry in the Context of Rural Development”. September 6-8, 2007 ( World IUFRO Series, in printing

Sowa J.M. 2007. Kierunki ewolucji humanizacji pracy w polskim leśnictwie. XI Konf Erg., Ergonomia i Ochrona Pracy w Leśnictwie, Drzewnictwie i Produkcji Rolnej. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne o/ Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Katedra Użytkowania Lasu AR Poznań, ISBN 978-83-918690-3-1, s. 3.

Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G. 2008. The influence of the skidding distance on the value of damage done to the surface soil layer in the course of timber harvesting in pine thinnings. [w:] Formec 08, 41 International Symposium in Schmallenberg / Germany; ISBN: 978-3-9811335-2-3; 81-86.

Sowa J.M., Szewczyk G.. 2008. Model charakterystyk wydajnościowych prac pielęgnacyjnych w drzewostanach trzebieżowych. [w:] Integrované Ťažbovo-Dopravné Technológie, Integrated Logging Technology. Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie. ISBN 978-80-228-1916-9; 195-204.

Sowa J.M., Kulak D. 2008. Probability of occurrence of Soil Disturbances during timber harvesting. Croatian Journal of Forest Engineering.Vol.29,. ISSN 1845-5719. 29-39.

Sowa J.M., Kosiorowski J., Grzebieniowski W. 2008. Analysis of the production potential of forest service enterprises in southern Poland . [w:] Proceedings. IUFRO ALL-D3-Conference “Pathways to Environmentally Sound Technologies for Natural Resource Use. Sapporo, Japan.

Sowa J. M., Szewczyk G., Stańczykiewicz A., Grzebieniowski W. 2009. Pracochłonność pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami. Leśne Prace Badawcze, Vol. 70 (4): 429-434.

Sowa J. M. 2009. The role of licensing of forest service enterprises in the vocational activation of the population in rural areas. Folia Forestalia Polonica, Series A, vol. 51 (1), 61-65.

Sowa J. M. 2009. Współczesne pożytki z lasu. [w:] Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Monografia wydana z okazji 60-lecia powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (edit. J. M. Sowa, J.R. Starzyk, H. Stępniewska). Wydawnictwo UR w Krakowie. (Sc.Pap. of Agric.Univ.of Cracow) 129-152.

Sowa J. M. 2009. Katedra Użytkowania Lasu i Drewna. [w:] Księga Jubileuszowa. 60-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (edit. J. M. Sowa, J.R. Starzyk, H. Stępniewska). Wydawnictwo UR w Krakowie. (Sc.Pap. of Agric.Univ.of Cracow) 489-509.

Sowa J. M., Starzyk J. R., Stępniewska H. (editors). 2009. Księga Jubileuszowa. 60-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydawnictwo UR w Krakowie. (Publishing House of Agric.Univ. in Kraków) ISBN 978-83-60633-26-7. 1- 696.

Sowa J. M., Starzyk J. R., Stępniewska H. (editors). 2009. Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Monografia wydana z okazji 60-lecia powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydawnictwo UR w Krakowie. (Publishing House of Agric.Univ. in Kraków) ISBN-978-83-60633-27-4. 1 – 184.

Sowa J. M., Starzyk J. R., Stępniewska H. (editors). 2009. Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Streszczenia referatów i posterów. Wydano z okazji 60-lecia powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydawnictwo UR w Krakowie. (Publishing House of Agric.Univ. in Kraków) 1 – 254.

Sowa J., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., 2009. The extent and character of damage to the surface soil layer due to timber harvesting and skidding in early thinning performed in spruce stands. [w:] Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Streszczenia referatów i posterów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. (Sc.Pap. of Agric.Univ.of Cracow) 132-135.

Stańczykiewicz A., Sowa J., Szewczyk G., 2009. Damage to trees and regeneration layer resulting from manual-machine timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors. [w:] Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Streszczenia referatów i posterów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 135-138.

Sowa J.M., Lubera A. 2010. Criteria of assessment of fork performance in Polish forestry. The International Forestry Review Vol.12 (5). 287.

Sowa J., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., 2011. The size and nature of damage to the topsoil caused by timber extaction and skidding during early thinning operations in spure stands. Sylwan 155 (5): 330-339.

Sowa J. M., Armatys L. 2011. The analysis of computer Workstation In the Polish Forest Districts. [w]: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow . ISBN 978-83-60633-51-9. 169-181.

Sowa J.M., Szewczyk G., Kulak D., 2011. The productivity of stands and their accessibility via the skid trail network. [w]: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow.ISBN 978-83-60633-51-9. 363-375.

Stańczykiewicz A., Sowa J., Szewczyk G., 2011. Damage to trees and regeneration layer resulting from manual-machine timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors. Sylwan 155 (2):129-137.

Szewczyk G., Sowa J.M. 2011. Analiza szeregów czasowych jako narzędzie badania struktury czasu pracy operatorów maszyn leśnych. Monografia. Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii. Oficyna Wydawnicza PW, W-wa. ISBN 978-83-930983-1-6. 384-397.

Sowa J.M., Grzebieniowski W., Długosiewicz L.: 2011. The influence of certain factors of the machine harvesting of timber on the actual profitability of the performed service. [w]: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow . ISBN 978-83-60633-51-9. 351-362.

Kulak D., Sowa J., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2012. Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio Et Industria Lignaria. 11 (2): 15-25.

Leszczyński K., Stańczykiewicz A., Sowa J. 2012. Poziom obciążenia pracą robotników przy pozyskiwaniu drewna w trzebieżach drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem procesorów agregowanych z ciągnikami rolniczymi. Nauka, Przyroda, Technologie. 6 (3):50-60.

Sowa J. 2012. Educational System of Forestry in Japan , on the example of the University of Tokyo . Studia I Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 14 2(31): 144-154.

Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Kulak D., Leszczyński K., Szewczyk G. 2012. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio Et Industria Lignaria. 11 (2): 37-51.

Szewczyk G., Sowa J., Kulak D., Stańczykiewicz A.: 2012. Multifactor analysis of time consumption in manipulation and cutting stacked wood into length. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio Et Industria Lignaria. 11 (2): 53-64.

Sowa J.M., Szewczyk G. 2013. Time consumption of skidding in mature stands performed by winches powered by farm traktor. Croatian Journal of Forest Engineering. 34(2): 255-265.

Yamada Y., Yovi Y.E., Wästerlund D.S., Garland J.J. Sowa J.M. 2013. The concept of the ergonomic spectrum. Open Journal of Forestry. 3(1):8-11.

Sowa J.M. 2014. The role and tasks of research of labour psychology in the ergonomic education of foresters. International Forestry Review. 16(5):99.

Lubera A., Sowa J.M. 2014. Technical and technological evaluation of forest areas for machine timber harvesting on the basis of the Cone Index (CI) in European Forestry. International Forestry Review. 16(5):395.

Yamada Y., Sowa J.M., Yovi Y.E., Garland J.J., Staal-Wästerlund D., Parker R. 2014. The future roles of ergonomic research in world forests and forestry. International Forestry Review. 16(5):299.

Szewczyk G., Sowa J., Grzebieniowski W., Kormanek M., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2014. Sequencing of harvester work during standard cuttings and in areas with windbreaks. Silva Fennica. 48(4):1-16.

Sowa J.M. 2014. Japoński system wyższej edukacji leśnej realizowany na Uniwersytecie w Tokio.[w:] Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej.31-40.

Stańczykiewicz A., Sowa J. M., Leszczyński K., Kulak D., Szewczyk G. 2015. Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych drzewostanach świerkowych. Sylwan 159 (3): 201−210.

Szewczyk G., Sowa J.M., Dvorak J., Kamiński K., Kulak D., Stańczykiewicz A. 2016. Analysis of accuracy of evaluating the structure of a harvester operator’s worday by work sampling. Croatian Journal of Forest Engineering. Vol. 37 (2): 251-260.

Szewczyk G., Sowa J.M. 2016. Charakterystyka struktury czasu pracy operatora harwestera. [w:] Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii. red. Złowodzki M., Juliszewski T., Ogińska H., Taczalska A. Politechnika Krakowska, Polska Akademia Umiejętności. ISBN 978-83-7242-843-1. 315-327