Pracownicy

dr inż. Dariusz Kulak

dr inż. Dariusz Kulak

rlkulak@cyf-kr.edu.pl

Tel.: +48 12 662 50 92

Pracuje na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe związane głównie z określaniem poziomu zniszczeń dolnych warstw lasu i gleby podczas prowadzenia pozyskiwania drewna, ekonomiczną, technologiczną i wydajnościową oceną prac zrębowych oraz stresorami oddziałującymi na robotników leśnych, głównie w zakresie fizycznego obciążenia pracą. Posiada uprawnienia instruktora drwali – operatorów pilarek spalinowych. Wykonuje prace audytowe związane z przyznawaniem certyfikatu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych zakładom usług leśnych wykonującym prace na rzecz Lasów Państwowych. Dwukrotnie, w latach 2006 i 2012 uzyskał nagrodę Rektora UR w Krakowie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Wypromował 9 magistrów i 14 inżynierów leśnictwa. Prowadzi wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe z przedmiotów Transport leśny, Pozyskiwanie drewna, Ekotechnologie pozyskiwania drewna oraz Zasoby leśne, ich użytkowanie i transport drewna na studiach dziennych i zaocznych.

Profil Google scholar

Ważniejsze publikacje:

Sowa J. M., Kulak D. 2005: The assessment of the level of energy expenditure of forest workers dislodging trees hang during early thining. s. 367 – 375. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Zeszyt 91.

Sowa J.M., Kulak D. 2007. Poziom uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby powstałych podczas zrywki konnej i wykonanej wciągarką napędzaną silnikiem pilarki w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. Technika i technologia w leśnictwie polskim. Monografia wydana z okazji 50-lecia ZML SGGW. Wyd. SGGW; 80-88.

Sowa J., Kulak D, Szewczyk G. 2007. The analysis of economic effectiveness of the timber harvesting process with use of the processor aggregated with the farm tractor. Croatian Journal of Forest Engineering (CROJFE). Vol. 28. str. 177-184.

Sowa J.M., Kulak D. 2008. Poziom uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby powstałych podczas zrywki konnej i wykonanej wciągarką napędzaną silnikiem pilarki w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. Inżynieria Rolnicza nr1(99); 353-361.

Sowa J.M., Kulak D. 2008. Wpływ zrywki konnej na pokrywę glebową w trzebieżowych drzewostanach jodłowych. [w:] Integrované Ťažbovo-Dopravné Technológie, Integrated Logging Technology. Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie. ISBN 978-80-228-1916-9; 185-194.

Kulak D., Wajdzik M.: 2009. Klasyfikacja ekotypowa samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) na podstawie wybranych pomiarów ich ciała. Ecotype classification of the European roe deer (Capreolus capreolus L.) males on the basis of selected body parameters. Sylwan. 153 (8):563-574.

Kulak D. 2010. Efektywność ekonomiczna zrębkowania biomasy gałęziowej na przykładzie drzewostanów sosnowych. [w:] Integrovaná logistika pri produkcii a využití biomasy. Integrated logistics in biomass production and utilization. Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta, Katedra Lesnej Ťažby a Mechanizácie. ISBN 978-80-228-2148-3; 91- 98.

Kulak D. 2010: Możliwości określenia rodzaju środka zrywkowego na podstawie rozmiaru i charakteru naruszeń wierzchniej warstwy gleby. Possibilities of determination of kind of the logrolling means on the basis of range and nature of top soil layer derogation. Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris. Vol. XLVIII; 33-42.

Sowa J., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. The size and nature of damage to the topsoil caused by timber extaction and skidding during early thinning operations in spure stands. Sylwan 155 (5): 330-339.

Kulak D., Stempniak D., 2011. Dimension and character of disturbance to the surface soil cover effected by machine timber harvesting in selected pine stands of the southern Poland . [w]: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow . 269-280.

Sowa J.M., Szewczyk G., Kulak D., 2011. The productivity of stands and their accessibility via the skid trail network. [w]: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow . 363-375.

Kulak D., Seńczyszyn Ł., 2011. Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania drewna w trzebieżowym drzewostanie jodłowym. Size and character of the damage to the top soil layer caused during harvest in a thinned fir stand. Sylwan 155 (8): 509−517.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Pyra S., 2012. Quality and energy content of briquettes produced from branches of selected forest tree species. Biomass and risks in the processing of biomass. Monography. Wyd. Technická Univerzita vo Zvolene. 109-114.

Kulak D., Sowa J.M., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., 2012. Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Sci.Pol., Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 11 (2), 15-25.

Szewczyk G., Kulak D. 2013. Kosztochłonność pozyskania drewna harwesterem w drzewostanach przebudowywanych z zastosowaniem cięć częściowych. Sylwan. 157 (4):243-252.

Kulak D., Szewczyk G., Stańczykiewicz A. 2014.  Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych. Nauka Przyroda Technologie.  8(1):1-10.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G.2014.  Wpływ zrywki konnej na uszkodzenia wierzchnich warstw gleby w trzebieżowych drzewostanach sosnowych.Studia i Materiały CEPL. 16(39):54-66.

Kulak D. 2014. Porównanie metod szacowania pozyskaniowych szkód glebowych na przykładzie rębnego drzewostanu bukowego. Leśne Prace Badawcze. 75(3):245-251.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G., Lubera A., Strojny  T. 2015: Czynniki wpływające na zmiany zwięzłości gleb leśnych podczas pozyskiwania surowca drzewnego. Sylwan 159 (4): 318−325.

Kulak D., Leszczyński K., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2016. An impact of opening a forest stand with skidding trails on the disturbance to outer soil layers caused by mechanised timber harvesting. For. Lett. 109: 39–46.

Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. 2017. Productivity and Time Consumption of Timber Extraction with a Grapple Skidder in Selected Pine Stands. Croat. j. for. eng. 38(1): 55-63.