Pracownicy

Dr hab. inż. Paweł Tylek

Dr hab. inż. Paweł Tylek

rltylek@cyf-kr.edu.pl

Tel.: +48 12 662 50 23

Zakład Mechanizacji Prac Leśnych – Wydział Leśny – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie, otrzymując dyplom magistra inżyniera w zakresie eksploatacji maszyn rolniczych. Będąc jeszcze studentem V roku podjął pracę w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych Wydziału Leśnego AR w Krakowie na stanowisku asystenta stażysty, później asystenta. Stopień naukowy doktora nauk leśnych uzyskał w 1998 r. na Wydziale Leśnym AR w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej „Siew punktowy i analiza cech rozdzielczych nasion wybranych gatunków drzew leśnych”. W tym samym roku został laureatem rocznego stypendium Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. W 1999 r. został mianowany na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. Habilitował się z wyróżnieniem w 2011 r. także na Wydziale Leśnym, uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie mechanizacji prac leśnych, na podstawie rozprawy „Fizyczne i biologiczne aspekty mechanicznej separacji nasion buka zwyczajnego Fagus sylvatica L.” Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych w Instytucie Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej.Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na dwóch zasadniczych obszarach, łączących się z techniką leśną. Pierwszy dotyczy technologii i technik uszlachetniania materiału siewnego, w szczególności czyszczenia, oskrzydlania, sortowania, skaryfikacji i otoczkowania nasion. Prace mają zarówno charakter badań podstawowych, obejmujących charakterystyki cech fizyko-mechanicznych nasion lasotwórczych gatunków drzew leśnych, jak też aplikacyjnych, związanych z projektowaniem procesów rozdzielczych mieszanin ziarnistych oraz innowacyjno-wdrożeniowych, polegających na projektowaniu nowatorskich konstrukcji maszyn. Drugi obszar zainteresowań naukowych dotyczy mechanizacji prac szkółkarskich, w szczególności rozwiązań technicznych, stosowanych w technologii szczepienia podłoży szkółkarskich z zabiegu sterowanej mikoryzacji sadzonek drzew leśnych oraz rewitalizacji gleby w szkółkach zdegradowanych, a także maszyn do siewu punktowego w warunkach hodowli sadzonek w szkółkach gruntowych, inspektach, szklarniach oraz namiotach foliowych. W ramach realizacji prac badawczych, jako współautor opracował założenia techniczne oraz prototypy 7 nowatorskich maszyn i urządzeń, które w latach 2006-2011 wdrożył do produkcji Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie. 2 z nich zostały nagrodzone Złotymi Medalami na Targach Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS. Większość prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych realizował w ramach projektów badawczych: kierownik oraz główny wykonawca 2 grantów finansowanych przez KBN oraz główny wykonawca w 3 zakończonych tematach zamawianych przez PGL Lasy Państwowe w Warszawie. Aktualnie realizuje kolejny temat dla PGL LP oraz jest kierownikiem i wykonawcą w 2 grantach finansowanych przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych.

Dorobek naukowy obejmuje 52 opublikowane oryginalne prace naukowe, 1 monografię naukową, 35 rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych, 9 artykułów popularno-naukowych, 95 referatów i doniesień naukowych oraz posterów na sympozjach i seminariach branżowych, z czego 50 to konferencje międzynarodowe, w tym 21 za granicą, 2 uzyskane patenty na wynalazki oraz 3 zgłoszenia patentowe.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykorzystując wyniki badań własnych oraz zdobyte doświadczenie w działalności projektowej. Jest autorem 3 programowych cykli wykładowych. Na macierzystym wydziale jestem koordynatorem przedmiotu „Maszynoznawstwo leśne” oraz „Maszyny w środowisku”, a na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki przedmiotów: „Inżynieria prac leśnych” oraz „Technika leśna”. Ponadto prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: „Fizyka”, „Konserwacja i eksploatacja maszyn”, „Mechanizacja w leśnictwie”, „Systemy eksploatacji maszyn”. Wykłada dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Ochrona Przyrody” im. Profesora Stefana Myczkowskiego. Wypromował 15 magistrów oraz 13 inżynierów leśnictwa, jest promotorem oraz opiekunem w 2 przewodach doktorskich, autorem 1 recenzji habilitacyjnej i 1 doktorskiej, 26 recenzji projektów i artykułów naukowych. W ramach samokształcenia przebywał na stażach badawczych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca (1996) oraz na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu na Słowacji (1997). Czterokrotnie prowadził autorskie seminaria i ćwiczenia terenowe w Mendelova Zemedelska a Lesnicka Univerzita v Brne w Republice Czeskiej, w ramach programu Erasmus (2007, 2008, 2009, 2012) oraz dwukrotnie w Czech University of Life Sciences Prague (2014, 2015).

Aktywnie uczestniczy w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych. Był sekretarzem (1996) oraz członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2002, 2011). Dwie kadencje, w latach 2002-2008 byłem członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Od 2011 r. przewodniczy Komisji do Przeprowadzenia Egzaminów Dyplomowych. W kadencji 2012-2016 został wybrany członkiem Uczelnianego Kolegium Elektorów, przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Budżetu, członkiem Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej oraz przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej. Współorganizował Krakowskie Przeglądy Filmów Naukowych (1997, 1999, 2001), był członkiem komitetów organizacyjnych Międzynarodowych Sympozjów Filmu Naukowego (1995, 1999, 2003, 2005), Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych – badania naukowe i dydaktyka” (1997, 2001, 2006, 2008, 2010, 2012), organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Film naukowy – narzędzie w badaniach naukowych i dydaktyce” (2006), sekretarzem Krajowych Konferencji Naukowych „Zastosowanie metod wideo-komputerowych w badaniach naukowych” (2012, 2013, 2014), wice-przewodniczącym komitetu organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych”

Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego – za działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia został odznaczony Złotą Odznakę PSFN, członkiem Zespołu Filmu Naukowego Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Od 2013 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU). Kilkukrotnie był nagradzany przez Rektora UR w Krakowie, otrzymując stypendia (2006, 2011) oraz indywidualne i zespołowe nagrody Rektora (2008, 2010, 2012) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, organizacyjnej oraz za wyróżniającą się działalność w zdobywaniu środków finansowych na badania.

 

Opublikowane prace z ostatnich 5 lat:

 

 1. Kaliniewicz Z., Tylek P., Anders A., Markowski P., Rawa T. 2014. Variability in and correlations among selected physical properties of European larch (Larix decidua Mill.) seeds. Techn. Sc., 17(2), 123–134.
 2. Walczyk J., Tylek P. 2014. Stan i perspektywy mechanizacji prac szkółkarskich w warunkach kontrolowanych. [W:] Perspektywy rozwoju techniki leśnej. Polskie Towarzystwo Leśne, 5–19.
 3. Kaliniewicz Z., Tylek P., Markowski P., Anders A., Rawa T., Głażewska E. 2014. Analysis of correlations between selected physical properties and color of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds. Techn. Sc., 17(3), 259–274.
 4. Kaliniewicz Z., Rawa T., Tylek P., Markowski P., Anders A., Fura S. 2013. The effect of the age of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands on the physical properties of seeds and the operating parameters of cleaning machines. Techn. Sc., 16(1), 64–72.
 5. Kaliniewicz Z., Tylek P., Markowski P., Anders A., Rawa T., Jóźwiak K., Fura S. 2013. Correlations between the germination capacity and selected physical properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) Seeds. Baltic Forestry 19(2), 201–211.
 6. Tylek P., Kaliniewicz Z., Kormanek M., Mateusiak Ł. 2013. The influence of moisture on mechanical components for plant nursery substrate production. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 18, 21–29.
 7. Tylek P., Kaliniewicz Z., Zagrobelny T. 2013. A set of aerodynamic characteristics of Norway spruce (Picea abies L.) seeds. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 18, 31–38.
 8. Walczyk J., Tylek P. 2013. A review of the constructional solutions of machines designed in the department of forest work mechanisation at the Agricultural University of Krakow. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 18, 51–63.
 9. Zagrobelny T., Tylek P. 2013. Estimation of the relevance of production of seedlings with the covered root system in the Oleszyce Forest District on the basis of their morphological characteristics. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 18, 77–84.
 10. Kormanek M., Banach J., Tylek P., Owoc D. 2013. The effect of soil density on growth parameters of forest tree seedlings. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 18, 121–133.
 11. Tylek P. 2012. Wielkość i kształt jako cechy rozdzielcze nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Acta Agrophysica, 19 (3), 673–687.
 12. Walczyk J., Tylek P., 2012. Technical and technological progress in polish forest nurseries. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11 (4), 45–55.
 13. Kaliniewicz Z., Tylek P., Markowski P., Anders A., Rawa T., Zadrożny M. 2012. Determination of shape factors and volume coefficients of seeds from selected coniferous trees. Techn. Sc., 15(2), 217–228.
 14. Tylek P. 2012. Nasze i tańsze – Krajowe urządzenia do uszlachetniania materiału siewnego. Las Polski nr 9, 14–15.
 15. Tylek P., Walczyk J. 2011. Siewnik pneumatyczny do siewu punktowego bukwi. Sylwan nr 2, 138-144.
 16. Tylek P. 2011. Analiza cech aerodynamicznych nasion jodły pospolitej i buka zwyczajnego. Inżynieria Rolnicza nr 6 (131), 247–253.
 17. Tylek P., Mateusiak Ł. 2011. The determination of natural pouring and tipping angles in the components used to produce forest nursery substrates. [W:] Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilnych strojov. Technická Univerzita vo Zvolene, 241–248.
 18. Tylek P., Walczyk J. 2011. An attempt to determine the seeding rates for single-seed sowing of Scots pine in controlled conditions. [W:] Utilization of Agricultural and Forest Machinery. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 15, vol. 3, 37–46.
 19. Tylek P., Walczyk J., Mateusiak Ł. 2010. Prototyp separatora pneumatyczno-sitowego do nasion drzew leśnych z sitami cylindrycznymi. [W:] Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU nr 14, tom II, 187–192.
 20. Tylek P. 2010. Fizyczne i biologiczne aspekty mechanicznej separacji nasion buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie. Ser. Rozprawy. Nr 344.
 21. Walczyk J., Tylek P. 2010. Technologia siewu punktowego w szkółkach leśnych. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 302. Wydawnictwo Świat, Warszawa.